Urban Spot

Regulamin Programu Partnerskiego

Regulamin programu
partnerskiego serwisu www.urbanspot.pl


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. DEFINICJE
III. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE
IV. WYNAGRODZENIE PARTNERA
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim serwisu dostępnego na stronie www.urbanspot.pl
 2. Organizatorem Programu jest Radosław Wanago wykonujący działalność gospodarczą pod firmą RAW STUDIO RADOSŁAW WANAGO, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Konsularna 3/5, 45-089 Opole, NIP: 7542326925, REGON: 160341435, adres poczty elektronicznej (e-mail): hello@urbanspot.pl, tel. +48 77 545 31 55.
 3. Program partnerski serwisu www.urbanspot.pl jest programem przeznaczonym dla przedsiębiorców trudniących się zawodowo usługami z zakresu architektury, którzy dzięki uczestnictwie w Programie, będą mogli skorzystać z możliwości zamieszczania publikacji do własnych stron www.
 4. Każdy Partner z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Programu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminu serwisu www.urbanspot.pl
 5. Warunkiem przystąpienia oraz uczestnictwa Partnera w Programie jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 6. Program jest programem działającym na terenie Polski.
 7. Uczestnictwo w Programie nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
 8. Prawa związane z Programem nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie Programu.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu internetowego działającego pod adresem www.urbanspot.pl, przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


II DEFINICJE

 1. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Konto umożliwia zamieszczanie publikacji przez Uczestników do własnych stron.
 2. PROGRAM - program partnerski serwisu www.urbanspot.pl realizowany przez Radosława Wanago wykonującego działalność gospodarczą pod firmą RAW STUDIO RADOSŁAW WANAGO, skierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną z usługami architektonicznymi.
 3. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Partnerskiego
 4. SERWIS - serwis internetowy Organizatora działający pod adresem www.urbanspot.pl
 5. PARTNER - Partner Programu będący przedsiębiorcą, który dokonał prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Programie.
 6. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU PARTNERA w Programie - następuje poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Partnerowi.


III ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. Partnerem Programu może zostać każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą związaną z usługami z dziedziny architektury, który dokonał prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Programie.
 2. Zgłoszenie udziału można dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na stronie www.urbanspot.pl.
 3. Poprzez Zgłoszenie Udziału rozumie się poprawne wypełnienie formularza rejestracji poprzez podanie danych zgodnych z aktualnym stanem faktycznym.
 4. Udział w Programie Partnerskim daje możliwość Partnerowi uzyskania korzyści finansowych w formie wynagrodzenia (prowizji), przyznawanego przez Organizatora Programu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 5. Naliczanie wynagrodzenia (prowizji) następuje zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu.
 6. Zamieszczone na stronie internetowej www.urbanspot.pl informacje o możliwości i sposobie przystąpienia do Programu Partnerskiego skierowane do potencjalnych Partnerów stanowią zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy partnerskiej.
 7. W celu zawarcia umowy każdy Partner zainteresowany uczestnictwem w Programie Partnerskim powinien dokonać następujących czynności:
  1. zapoznać się z podstawowymi informacjami o Programie Partnerskim dostępnymi na stronie internetowej www.urbanspot.pl,
  2. dokonać rejestracji konta w Serwisie, za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, zgodnie z regulaminem Serwisu,
  3. zapoznać się z Regulaminem i dokonać akceptacji jego treści.
 8. Organizator Programu jest uprawniony do zażądania od Partnera dodatkowych dokumentów potwierdzających jego status. Brak zastosowania się do żądania uprawnia Organizatora do zawieszenia udziału Partnera w Programie Partnerskim i wstrzymania wypłaty należnych środków.
 9. W ramach statusu Partnera, przedsiębiorca uzyskuje możliwość zamieszczenia linku na jego stronie www odnoszącego się do konkretnego budynku na portalu urbanspot.pl. Link zlicza kliknięcia użytkowników. Partner zostaje wynagrodzony, jeżeli dany użytkownik zostanie przekierowany (poprzez zamieszczony link) na stronę www.urbanspot.pl i dokona zakupu określonego abonamentu w Serwisie.
 10. Strona www Partnera, na której zamieszczany jest link do Serwisu musi posiadać znamiona strony kompletnej, wykonanej w sposób niewzbudzający zastrzeżeń, co do jej funkcjonalności i estetyki. Strona WWW powinna zawierać dającą się sprecyzować tematykę, która jednocześnie nie narusza postanowień Regulaminu, prawa polskiego, norm obyczajowych i moralnych. Partner ponosi całkowitą odpowiedzialność za zawartość Jego strony WWW.


IV WYNAGRODZENIE PARNTERA

 1. Partner otrzymuje wynagrodzenie w momencie, gdy dany użytkownik wejdzie na stronę Serwisu z hiperłącza zamieszczonego na stronie www Partnera i dokona zakupu określonego abonamentu.
 2. Wynagrodzenie Partnera może zostać wycofane przez Organizatora, w przypadku identyfikacji naruszenia Regulaminu, regulaminu serwisu urbanspot.pl lub uzasadnionego podejrzenia o stosowanie nieuczciwych praktyk w zdobywaniu wynagrodzenia.
 3. Wysokość wynagrodzenia dla Partnera, pierwszym roku abonamentu to 20% kwoty netto abonamentu wykupionego przez firmę, która zakupiła abonament rejestrując się na portalu, na który trafiła za pośrednictwem hiperłącza zamieszczonego na stronie www Partnera. W drugim roku obowiązywania abonamentu Organizator nalicza wynagrodzenie w wysokości 10% od kwoty netto wykupionego abonamentu.
 4. Partnerzy będący podmiotami upoważnionymi do wystawiania faktur VAT, mogą otrzymać wypłatę środków pieniężnych, gdy suma zgromadzonych środków pieniężnych będzie równa lub większa niż 100 zł netto (słownie: sto złotych 00/100).
 5. Wysokość środków pieniężnych zgromadzonych przez Partnera znajduje się w panelu klienta, dostępnym po zalogowaniu. Po osiągnięciu wymaganej minimalnej kwoty pojawia się opcja wypłaty pieniędzy.
 6. W celu użycia opcji wypłaty środków pieniężnych Partner jest zobowiązany do załączenia faktury w formacie PDF, z tytułem zapłaty: wynagrodzenie z programu partnerskiego www.urbanspot.pl.


V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Program partnerski będzie prowadzony przez Organizatora przez czas nieoznaczony.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie.
 3. Zmiany dokonane w Regulaminie przez Organizatora, wiążą Partnera, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Partnera o zmianach przez Serwis.
 4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

Nasza strona używa plików cookies.
Przeczytaj politykę prywatności